Shamkris Group

Contact us

Phone: +91 93242 49428 /
+91 93234 97333
Email: shyam@shamkris.com / sumit@shamkris.com
B-01, Western Edge II, Western Express Highway, Borivali East, Mumbai - 400-066, Maharashtra, India.
B-33/101, Saraf Choudhari Nagar, Thakur Complex, Kandivali West, Mumbai - 400-101, Maharashtra, India.

Corporate Office

B-01, Western Edge II, Western Express Highway, Borivali East, Mumbai - 400-066, Maharashtra, India.

Registered Office

B-33/101, Saraf Choudhari Nagar, Thakur Complex, Kandivali West, Mumbai - 400-101, Maharashtra, India.

Contact Number

+91 93242 49428
+91 93234 97333

Email

shyam@shamkris.com sumit@shamkris.com